fler faktoider

fler faktoider

Virvlar

Vattenvirvlar snurrar alltid motsols på norra halvklotet, medsols på södra
Corioliskraften beror på att vattnet eller luften "tar med sig" rotationshastigheten

Virvlar i såväl havet som luften tenderar att snurra åt samma håll på samma halvklot, men bara i mycket stora sammanhang.

Is it possible to detect the Earth’s rotation in a draining sink?

Yes, but it is very difficult. Because the Coriolis force is so small, one must go to extraordinary lengths to detect it. But, it has been done.

Alistair B. Fraser

Men om man använder ett 2 meter stort, slätt, cirkelrunt kar och låter vattnet stå minst ett dygn, så kan man av vattnets rörelser faktiskt dra slutsatser om vilket halvklot man befinner sig på. Sådana experiment har utförts i norra USA och södra Australien. För att vara helt säkra tappade forskarna i vattnet medurs i USA och moturs i Australien. Mitt i kärlets botten fanns ett 1 centimeter stort hål. Efter tio minuters urtappning uppstod en virvel, varenda gång moturs i USA och medurs i Australien.

Ur Dricker fiskar vatten?

Tidigare skrev jag här att den s.k. corioliskraften eller corioliseffekten, som det hela handlar om, beror på att vatten- och luftmassor tack vare sin tröghet "tar med sig" jordytans rotationshastighet när de rör sig i nordlig/sydlig riktning. Detta visade sig dock vara en faktoid, det med!

Idén framlades redan 1735 av den brittiske vetenskapsmannen George Hadley, så det är åtminstone en faktoid med anor. Dessutom är den onekligen bra mycket begripligare än den korrekta förklaring som Gaspard Coriolis presenterade 1832, men tyvärr hjälper det inte - den är felaktig. (Det var f.ö. samme Coriolis som kom på hur kinetisk energi eller rörelseenergi fungerar, alltså den energi som är massan gånger hastigheten i kvadrat delat med två, eller mv²/2.)

På SMHI har man flera sidor om corioliskraften, däribland en som bara tar upp missuppfattningar om densamma. Det är trots allt inte jätteenkla sammanhang, och man kan få fundera över det hela en stund även om man är inte är ovan vid begrepp som "impulsmoment" eller att dela upp krafter i komponenter.

Virvlar i hav och luft får alltså sin rotation från den s.k. corioliskraften, eller rättare corioliseffekten eftersom det noga räknat inte är en "egentlig" kraft, utan (mycket förenklat) ett resultat av att jorden vi står på rör sig. Den kräver hur som helst mycket mycket större system än ett handfat för att ge sig tillkänna.

Why would a teacher offer such garbage to students when it is so easy to check.

Alistair B. Fraser

I ex.vis Kenya förevisar man effekten mycket handgripligt för turister:

Peter drains a bowl of water in the North, and, by means of a floating stick, we observe that the water drains away in a clockwise direction. Then we (myself and a group of American tourists) wander with Peter, his stick and his plastic bucket into the Southern Hemisphere, where we observe that in exactly the same operation the stick turns anti-clockwise. On the Equator line itself, the stick doesn't turn at all.

Michael Palin

Detta är, naturligtvis, rent bondfångeri.

Referenser:
Nationalencyklopedin: corioliskraft
SMHI: Corioliskraften: Missförstånd och felaktiga förklaringar
Anders Nylund, TV 4: Vinden på vårt halvklot och den lilla badkarsvirveln
Alistair B. Fraser: Bad Coriolis
Björn Fjærstad (red.), Dricker fiskar vatten? (Bokförlaget DN 2007), sid 32-33
*Michael Palin: Day 89: Shaba to Nairobi

Tack til cyr på elektronikforumet för länken till Alistairs superba sida

Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum