fler faktoider

fler faktoider

Tio Guds bud

Vilka är tio Guds bud? Det är, tro det eller ej, en tolkningsfråga.

Buden finns i 2:a Mosebokens kapitel 20, samt i 5:e Mosebokens kapitel 5, med nästan (men bara nästan) identiska formuleringar. De läggs fram i en löpande text utan någon markering var det ena budet slutar och nästa tar vid (indelningen av Bibeln i verser är f.ö. ett relativt sent påfund). Man ser dem ofta framställda med en mening per budord, men texten är för det mesta betydligt pratigare än så, och då övergångarna från ämne till ämne är glidande så är det långtifrån självklart hur det hela skall delas upp i just tio budord. Faktum är, att om det inte hade varit för 2 Mos 34:28 - "han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden" - så hade man säkert aldrig kommit överens om antalet, eller kanske ens kommit på tanken att just antalet bud skulle spela någon större roll. Det är alltså inte konstigt att det finns flera bud om vilka buden är.

Här är fyra varianter:

 

A

B

C

D

1

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

Du skall tro på en enda Gud.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Jag är Herren din Gud...

2

Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn.

Du skall inte missbruka Herren, din Guds namn.

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

3

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.

Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn.

Du skall inte missbruka Herren, din Guds, namn.

4

Visa aktning för din far och mor.

Du skall hedra din fader och din moder, så att det går dig väl och du får leva länge i världen.

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.

5

Du skall inte dräpa.

Du skall inte dräpa.

Visa aktning för din far och mor.

Visa aktning för din far och mor.

6

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Du skall inte göra något okyskt.

Du skall inte dräpa.

Du skall inte dräpa.

7

Du skall inte stjäla.

Du skall inte stjäla.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Du skall inte stjäla.

Du skall inte stjäla.

9

Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru.

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

10

Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller...

Du skall inte ha begärelse till något som tillhör din nästa.

Du skall inte ha begär till din nästas hus / hustru / tjänare osv.

Du skall inte ha begär till din nästas hus / hustru / tjänare osv.

A: Vanligast idag, återfinns i Bibel 2000.
B: Katolsk kateketisk tradition.
C: Tidigare syn enl. Wikipedia: De tio budorden. Baptister enl. www.pbministries.org.
D: Judisk uppdelning enl. www.holidays.net.

De mittersta buden är de mest strukturerade vilket återspeglas här. När antalet skall bli det rätta så är det i början och slutet man delat upp och och lagt ihop. A-9 och A-10 förefaller godtyckligt, för att inte säga direkt felaktigt, uppdelade. I Karl XII:s bibel är de rentav i samma mening, vilket dock inte är fallet i Bibel 2000 och 1917 års Bibel. Att det begärda huset blivit till en hustru i B-9 beror på att man valt att följa indelningen i 5 Mosebok, där hustrun kommer före huset, och samtidigt fått till en mer logisk uppdelning mellan B-9 och B-10.

Om C har Wikipedian följande att säga:

Denna uppdelning följdes av de tidiga skriftlärda. Senare slogs de två första buden ihop, kanske i syfte att tona ner förbudet mot avgudabilder, medan det tionde budet delades upp i två. Som en motivering till detta anges ibland att två olika hebreiska ord som översätts med "ha begärelse till" hus respektive hustru användes i 5 Mos. 5:21. Däremot används samma ord i båda fallen i 2 Mos 20:17.

Wikipedia

Och om B meddelar Vatikanen följande:

2066. Budens indelning och numrering har varit olika under historiens gång. Föreliggande katekes följer den indelning som ställts upp av Augustinus och som har blivit traditionell inom den katolska kyrkan. Den är densamma i kyrkorna av luthersk bekännelse. De grekiska fäderna har en indelning som i något litet avseende skiljer sig från denna och som återfinns i de ortodoxa kyrkorna och de reformerta samfunden.

Katolska Kyrkans Katekes

Jag har inte studerat budordens utveckling genom åren mycket närmare än så här, men det är tillräckligt för att påvisa att just det, som för många är sinnebilden för något grundläggande, något skrivet i sten (bokstavligt talat!), ett gudsord (bokstavligt talat!), ändå kan vara föremål för så mycket diskussion och tolkande - och det med rätta.

3 + 7

Tio Guds bud 2.0

Som bekant så slog Moses sönder de första stentavlorna när han fick syn på guldkalven. Efter att ha rett ut situationen fick han åter pallra sig upp på Sinai, själv hugga två nya stentavlor och själv skriva ner budorden på dem.

Vad som är ännu mindre känt än att de slutgiltiga stentavlorna var såväl huggna som inskrivna av Moses är de budord som förs fram i 2:a Mos. 34, och som förefaller att ha varit de som skrevs ned - men de har sannerligen inte mycket att göra med budorden ovan. Det är dock precis lika svårt att få dem till att bli just tio, jag har markerat med fetstil vad som verkar utgöra kärnfulla "bud", minus upprepningar och med ett öga på de gamla vanliga buden, men det är naturligtvis bara förslag.

Herren sade: "Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela ditt folk skall jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör skall se hur överväldigande den gärning är som jag, Herren, utför med dig.

Rätta dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall driva bort amoreerna, kanaaneerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna för dig.

Akta dig för att sluta förbund med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla.

Ni skall riva ner deras altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras asherapålar.

Du skall inte tillbe någon främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud.

Du skall inte sluta förbund med invånarna i landet, ty då kommer du att äta av deras offer när de ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan och offrar åt sina gudar och inbjuder dig.

Och om du låter dina söner gifta sig med deras döttrar och deras döttrar ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan, kommer de att förleda dina söner till avfall.

Du skall inte gjuta några avgudabilder åt dig.

Det osyrade brödets högtid skall du fira. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv, ty det var i månaden aviv som du drog ut ur Egypten.

Det första som kommer ur moderlivet skall tillhöra mig, allt förstfött av hankön bland din boskap, både kor och får.

Men ett förstfött åsneföl skall du lösa ut med ett lamm, och om du inte vill lösa ut det, skall du bryta nacken av det. Varje förstfödd bland dina söner skall du lösa ut. Med tomma händer skall ingen träda fram inför mig.

Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet; även om det är plöjningstid eller skördetid skall du upphöra med arbetet.

Du skall fira veckohögtiden, när du skördar det första av vetet, och likaså bärgningshögtiden vid årsskiftet.

Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför Härskaren Herren, Israels Gud.

Ty jag skall driva undan folken för dig och utvidga ditt område, och ingen skall hota ditt land när du drar upp tre gånger om året för att träda fram inför Herren, din Gud.

Blodet av det som offras till mig skall du inte offra tillsammans med något syrat, och påskfestens offer får inte lämnas kvar till morgonen.

Det bästa av den första grödan på din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus. Du skall inte koka en killing i moderns mjölk."

Herren sade till Mose: "Skriv ner dessa befallningar, ty i enlighet med dem har jag slutit ett förbund med dig och med Israel."

Mose var kvar hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de tio budorden, på tavlorna.

2:a Mosebok, kap. 34, 10-28

Relaterat: Mose horn.

Tack till signaturen Bod som tipsade om detta kapitel

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum